Polityka prywatności

1. O nas

Vanmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Skomielnej Białej 565, 32-434
Skomielna Biała,   wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000646484, NIP     6812065197,  REGON  36583416500000  (dalej  „Administrator”,  „my”/„nas”/„nasze”)  — jesteśmy   podmiotem   odpowiedzialnym   za   przetwarzanie   danych   osobowych   uzyskanych   od Pana/Pani lub na Pana/Pani temat („Pan/Pani”, „Pana/Pani”, „Panelista”). Ponieważ nasza siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisamiustawowymi.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

3.Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych poniżej. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy większej ilości ani innych rodzajów danych osobowych niż te, które są niezbędne do realizacji odnośnych celów. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w myśl zapisów niniejszej Polityki prywatności, chyba że wyraził(-a) Pan/Pani odrębną zgodę na inne użytkowanie Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli będziemy planować wykorzystaniePana/Pani danych osobowych przetwarzanych   za   Pana/Pani   zgodą   w   celach   innych   niż   te   określone   w   takiej   zgodzie, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, po czym — jeśli wyda Pan/Pani stosowną zgodę — przystąpimy do przetwarzania danych w przedmiotowych innych celach.

 1. Dane osobowe

Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe niezbędne w zakresie realizacji naszych usług. Są to dane takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy adres e-mail. Wykorzystujemy Dane do komunikacji z Panem/Panią, przedstawienia oferty usługowej, naszych warunków i regulaminów, zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe i treść komunikacji wykorzystujemy również do odpowiadania Panu/Pani na pytania pojawiające się w czasie kontaktu.

 1. Zobowiązania prawne i obrona prawna

Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celachprawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałaniautracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszejprywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

 1. Korzystanie z internetowej strony („Portal”)

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do korzystania z naszej strony internetowej www.vanmar.pl („Portal”), odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością.

– Pliki dziennika: W Portalu gromadzimy dane, w tym dane osobowe,które są ogólnie dostępne na temat Pana/Pani urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

4. Pozyskiwanie   danych   osobowych   z   innych źródeł

Zasadniczo w przypadku  pozyskiwania przez nas Pana/Pani danych osobowych z innych źródeł upewniamy się, czy dana firma skontaktowała się już z Panem/Panią w celu powiadomienia o przekazaniu danych lub sami przekazujemy tę informację Panu/Pani w ramach pierwszego kontaktu, jednocześnie podając inne wymagane prawem informacje.

5. Udostępnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe użytkowników w celach opisanych poniżej wyłącznie podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

 1. Usługodawcy zewnętrzni

W razie potrzeby zlecamy innym firmom i osobom wykonanie w naszym imieniu określonych zadań związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych. Możemy, na przykład, przekazać  dane  osobowe  przedstawicielom,  wykonawcom  lub  partnerom  w  celu  zapewnienia

hostingu naszych baz danych i aplikacji, świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych bądź przesłania Panu/Pani informacji, o które Pan/Pani prosił(-a). Dane udostępniane usługodawcom zewnętrznym są przekazywane wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Usługodawcy  zewnętrzni  nie  mogą  wykorzystywać  otrzymanych  od  nas  danych  osobowych  w żadnym innym celu, w szczególności dla własnych korzyści czy korzyści stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pana/Pani danych osobowych.

 1. Przeniesienie aktywów

W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia aktywów (łącznie „przeniesienie aktywów”) możemy przekazywać informacje, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w miarę potrzeb, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Pana/Pani danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiązujemy się nadal chronić poufność danych osobowych oraz powiadamiać odpowiednich  użytkowników  w  przypadku,  gdy  ich  dane  osobowe  staną  się  przedmiotem innej polityki prywatności.

 1. Organy administracji publicznej

Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.

 1. Przekazywanie danych osobowych za granicę

W niektórych przypadkach konieczne będzie przesłanie Pana/Pani danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli do tzw. „państw trzecich”.  Niniejsza  Polityka  prywatności  znajduje  zastosowanie  również  w  przypadku,  gdy przesyłamy dane osobowe do państw trzecich, w których może obowiązywać innych poziom ochrony danych niż w Pana/Pani kraju zamieszkania.

 1. Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych.   Podlegają  one  regularnym  przeglądom  i   aktualizacjom  uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które mają biznesową potrzebę zapoznania się z tymi informacjami lub potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami.

 1. Przysługujące Panu/Pani prawa

Każdy podmiot danych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polituce prywatności. Szanujemy prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pana/Pani zastrzeżeń.

Na  poniższym  wykazie  umieszczono  informacje  dotyczące  Pana/Pani  praw  wynikających  z przepisów o ochronie danych:

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość wycofania zgody w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą elektroniczną.

Prawo do korekty danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas korektę danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Staramy się, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą oraz na bieżąco wykorzystywane były precyzyjne,kompletne, aktualne, istotne i oparte o najnowsze  dostępne  informacje.  W  stosownych  przypadkach  zapewniamy  dostęp  do  portalu,  w którym użytkownik może przeglądać i korygować swoje dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

 • zakwestionuje Pan/Pani dokładność tych informacji w okresie, w którym musimy zweryfikować ich stosowność,
 • przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pan/Pani złożył(-a) wniosek o ograniczenie zamiast o wykasowanie danych osobowych,
 • Pana/Pani  dane  nie  są  już  nam  potrzebne,  ale  potrzebuje  ich  Pan/Pani  w  związku  w  celu
 • ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • nie zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w momencie, kiedy sprawdzamy, czy nasze prawa są nadrzędne wobec Pana/Pani praw.

Prawo dostępu do danych osobowych: Może Pan/Pani zwrócić się do nas z prośbą o podanie informacji na temat Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, dotyczących tego, do czego te dane są wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie bezpośrednio od Pana/Pani) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Może Pan/Pani otrzymać od nas  bezpłatnie jedną  kopię  posiadanych  przez  nas  danych  osobowych,  które  Pana/Pani  dotyczą. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każdą kolejną wydaną kopię.

Prawo  do  przeniesienia  danych:  Na  Pana/Pani  wniosek  przekażemy  Pana/Pani  dane  osobowe innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za Pana/Pani zgodą lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych osobowych może Pan/Pani wybrać opcję, w której przekazujemy te dane innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Pana/Panią.

Prawo do wykasowania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o wykasowaniu

Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

 • dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
 • przysługuje  Panu/Pani  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  dalszego  przetwarzania  Pana/Pani danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje się Pan/Pani na skorzystanie z tego prawa;
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, wycofał(-a) Pan/Pani swoją zgodę i nie ma już podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych;
 • przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem; przetwarzanie danych nie jest niezbędne
 • w zakresie wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego od nas ich przetworzenia;
 • obowiązują, w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych;
 • ma to związek z ustanowieniem, wykonaniem lub obroną roszczeń prawnych.

Prawo  do  wniesienia  sprzeciwu:  Przysługuje  Panu/Pani  prawo  wniesienia  sprzeciwu  —  w dowolnym  momencie  —  wobec  przetwarzania  Pana/Pani  danych  osobowych  ze  względu  na konkretną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o Pana/Pani zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej. W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące dowody prawne i wykazać interes nadrzędny odnoszący się do przetwarzania lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu danych, musi Pan/Pani sprecyzować, czy chodzi o ich wykasowanie, czy też o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.

Prawo do złożenia zażalenia: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych może Pan/Pani złożyć skargę na ręce organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w którym wystąpiło domniemane naruszenie.

Okres: Postaramy się spełnić Pana/Pani prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć

ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością wniosku.

Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić Panu/Pani dostępu do wszystkich lub części Pana/Pani danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

Brak  możliwości  identyfikacji:  W  niektórych  przypadkach  nie  jesteśmy  w  stanie  sprawdzić Pana/Pani danych osobowych z powodu identyfikatorów podanych przez Pana/Panią we wniosku. Do danych osobowych, których nie możemy wyszukać, jeżeli poda Pan/Pani swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail należą: dane pozyskane za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce.

W  przypadku,  gdy  nie  jesteśmy  w  stanie  zidentyfikować  Pana/Pani  jako  podmiotu  danych,  nie możemy spełnić Pana/Pani prośby o wykonanie przysługujących Panu/Pani praw zgodnie z zapisami niniejszej części — chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację.

Wykonanie przysługujących Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczonona końcu niniejszej Polityki prywatności.

 1. Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań niepożądanych.

Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy   sobie   prawo   do   wprowadzania   zmian   —   według   własnego   uznania   —   w podejmowanych   przez   nas   działaniach   związanych   z   zapewnieniem   prywatności   oraz   do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Jeżeli nie ma Pan/Pani konta na naszym Portalu, w przypadku jakichkolwiek zmian poinformujemy Pana/Panią o nich pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną i prześlemy zaktualizowaną wersję Polityki prywatności. Zobowiązujemy się traktować Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

 1. Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących

Panu/Pani praw prosimy kierować do: Natalia Kościelniak, Kamil Kościelniak